การประชุมชี้แจ้ง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2567

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2566 เวลา 13.30 น.  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบหมายให้ นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา  บุญสร้อย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และครูงานแนะแนว เข้าร่วมการประชุมชี้แจ้ง  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ  ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม