อ่านสารสันติภาพและร่วมยืนสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและร่วมยืนสงบนิ่ง 1  นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 ภายใต้ความคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์” (End Racism. Build Peace) โดย ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในการอ่านสารสันติภาพ ของนายกรัฐมนตรี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน