โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศและเตรียมความพร้อมในการสอบตามมาตรฐานสากล และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ปร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศและเตรียมความพร้อมในการสอบตามมาตรฐานสากล  และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในช่วงเวลาเรียนระหว่าง  เวลา 18.00 – 20.00  น. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา และมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเริ่มครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน  พ.ศ.  2565 ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียน ภ.ปร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์