การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้น และรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก และความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ รวมถึงการแยกขยะ เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเชิญคณะวิทยากร โครงการกล่องยูเอชที ความร่วมมือจากเทศบาลเมืองสามพราน มาให้ความรู้ แก่คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดย  นายธรรมศักธ์  จิระวิทยพงศ์  นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รุ่น 16 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ  หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !