การนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วิจัยนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่  21 กรกฎาคม  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์   ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์   ร่วมการนิเทศ   ติดตามและประเมินผล  โรงเรียนในโครงการ  Innovations  For  Thai  Education  (IFTE)  วิจัยนวัตกรรมการศึกษา  เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม  ระยะที่  2 ปีงบประมาณ  2565  ณ  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  และโรงเรียนคงทองวิทยา