“งานรักชาติ Festival” ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาอดีตเรียนรู้ปัจจุบันสรรสร้างอนาคต” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกิจกรรมชุมนุม นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรม “งานรักชาติ Festival” ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงวิถีชีวิตความเป็นไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และการส่งเสริมอาชีพ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาอดีตเรียนรู้ปัจจุบันสรรสร้างอนาคต” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี