ขั้นตอนการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ