สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันในสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันอังคารที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.  2565  งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ และองค์รวมโรงพยาบาลสามพราน ร่วมกับเทศบาลเมืองสามพราน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลท่าตลาด ดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันในสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกใน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์