โรงเรียนรับการประเมิน การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

  วันจันทร์ที่  20  กันยายน  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำโดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน รับการประเมิน  การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ปีการศึกษา 2564  รูปแบบออนไลน์ และ on site

      โดย  นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  เป็นประธานคณะกรรมการฯ  พร้อมด้วย  นายวิวัฒน์  ชูศรีจันทร์  ผู้อำนวยการ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  นางสุภัทรา  สภาพอัตถ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นายพุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาววีรวรรณ  ทรงต่อศรีสกุล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

    ในการนี้  นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย โดยทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด