โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยงและมุมมองจากหน่วยตรวจสอบในการจัดหาพัสดุสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม (รุ่นที่ 1) สำหรับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 20  มิถุนายน  พ.ศ.  2566  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นางวิไลวรรณ  อนันรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ  การบริหารจัดการความเสี่ยงและมุมมองจากหน่วยตรวจสอบในการจัดหาพัสดุสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม (รุ่นที่ 1) สำหรับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ณ  ห้องประชุมพิมานปฐม  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม