ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในด้านการแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ การสื่อสารความรู้ความคิดทางคณิตศาสตร์
ฝึกทักษะทางสังคม และการทำงานร่วมกัน โดย นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำรินทร์ กาบแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ เป็นวิทยากรอบรม
และขอขอบคุณ นายสุรศักดิ์  พงศ์ศรี นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (รุ่น 19) สนับสนุนน้ำดีโด้ นายถิรกิตติ์ สถิรกุล นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (รุ่น 1) สนับสนุนขนมอบกรอบ ตราเอฟเอฟ และของรางวัล และนายสุภกร  จันตะนา นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (รุ่น 24) สนับสนุนอาหารว่าง แมคโดนัลด์ และเชสเตอร์ กริลล์ ในการจัดกิจกรรม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !