การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย แก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

วันอังคารที่  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ทักษะทางภาษาไทย ๘ กิจกรรม ดังนี้ ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จังหวัดนครปฐม
๑. การคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น เด็กชายธเนศ  โปรยเจริญ ม.๓/๑ บ้าน ๒ ได้รับลำดับที่ ๓ จากทั้งหมด ๒๐ โรงเรียน
๒. การคัดลายมือ ม.ปลาย นายวรพล โกมลบุตร ม.๕/๓  บ้าน ๑ ได้รับลำดับที่ ๖ จากทั้งหมด ๑๙ โรงเรียน
๓. การเขียนเรียงความ ม.ต้น เด็กชายธนาทร  พุ่มพวง ม.๓/๒ บ้าน ๑ ได้รับลำดับที่ ๗ จากทั้งหมด ๑๖ โรงเรียน
๔. การเขียนเรียงความ ม.ปลาย นายหัสดิน  วัฒนเสวี  ม.๔/๒ บ้าน ๔ ได้รับลำดับที่ ๑๖ จากทั้งหมด ๑๘ โรงเรียน
๕. การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ม.ต้น เด็กชายนัทเศรษฐ์  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ ม.๒/๕ บ้าน ๑ ได้รับลำดับที่ ๕ จากทั้งหมด ๑๖ โรงเรียน
๖. การแต่งคำประพันธ์ ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ ม.ปลาย นายกฤษนภัทช สหวัฒนาสกุล ม.๕/๑ บ้าน ๓ ได้เข้าร่วม
๗. การอ่านจับใจความสำคัญ ม.ต้น เด็กชายธราธร หุ่นสม ม.๓/๕ บ้าน ๒ ได้รับลำดับที่ ๔ จากทั้งหมด ๑๘ โรงเรียน
๘. การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ม.ปลาย นายศิวกร เห็นแก้ว ม.๕/๑ บ้าน ๓ ได้รับลำดับที่ ๑๑ จากทั้งหมด ๑๗ โรงเรียน