กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรือง ของกรุงศรีอยุธยา ปลูกฝังและสร้างค่านิยมความเป็นไทย อนุรักษ์  เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยให้นักเรียนเกิดความรักในแผ่นดินไทย และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชม ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล  และวิหารมงคลบพิตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา