ขอถวายมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี