ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ท. กรไชย คล้ายคลึง นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 15 เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Upload Image...