บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA)

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอังคารที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทำบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA)  โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี  ลีจีรจำเนียร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในโครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  ซึ่งจะรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567 ด้วยคุณสมบัติ  นักเรียนชั้น ม. 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 – ม.5 (4 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกว่า  3.00  นักเรียนคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่  ครูเจริญ  ขำสุวรรณ์ (ครูแนะแนว)