โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และท่านผู้อำนวยการ อรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ได้รับรางวัล โล่เกียรติคุณผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา