ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ที่ 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในด้านการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปใช้ การสื่อสารความรู้ความคิดทางคณิตศาสตร์
ฝึกทักษะทางสังคม และการทำงานร่วมกัน โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำรินทร์ กาบแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ เป็นวิทยากรอบรม และขอขอบคุณ นายสุรศักดิ์  พงศ์ศรี นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (รุ่น 19) สนับสนุนน้ำดีโด้ นายถิรกิตติ์  สถิรกุล นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (รุ่น 1) สนับสนุนขนมอบกรอบ ตราเอฟเอฟ และของรางวัล และนายสุภกร  จันตะนา นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (รุ่น 24) สนับสนุนอาหารว่าง แมคโดนัลด์ และเชสเตอร์ กริลล์ ในการจัดกิจกรรม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !