การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 19  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ครั้งที่  2/2565  ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์