ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวทางการคืนเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิก !