โครงการค่ายภาษาไทยสัญจร ตอนสนุกอ่าน สำราญเขียน ณ จังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการค่ายภาษาไทยสัญจร ตอนสนุกอ่าน สำราญเขียน ณ จังหวัดราชบุรี โดยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8 ท่าน และนักเรียนตัวแทนระดับละ 4 คน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม ภาคเช้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำที่เก่าแก่นับร้อยกว่าปีของไทย ดูการทำน้ำตาลจากมะพร้าว ของดีของดำเนินสะดวก และชุมชนหัตถกรรม หัตถศิลป์ไทย

ภาคบ่าย ชมมหรสพที่เก่าแก่ของไทย ณ พิพิธภัณฑ์วัดขนอน “หนังใหญ่”  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง  เป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง ร่วมทำกิจกรรม DIY แกะหนังรูปหนุมาน และการวาดภาพลงบนกระเป๋าผ้า หลังจากนั้นสนุกสนานกับกิจกรรมฐานฝึกทักษะทางภาษาไทย รวม 5 ฐาน ทั้งนี้เป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ในสถานที่จริงและมีประสบการณ์ไปปรับใช้ในการเรียนวิชาภาษาไทยต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !