กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของช่องเขาขาดในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 เที่ยวชมช่องทางธรรมชาติช่องเขาขาด และนำความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประพฤติ ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตของนักเรียนต่อไป