กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

ด้วยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา ณ แหล่งเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวและโครงการในพระราชดำริ  เขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชดำริไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในรูปแบบของการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสาน การเรียนรู้จากพื้นที่จริง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย การทำหนังใหญ่ การอนุรักษ์และฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม และเป็นแหล่งที่ใช้ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม