กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

ด้วยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยาและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์สร้างศรัทธา ปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนตามแนวพระราชดำริ