เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อทดสอบทักษะวิชาลูกเสือ ฝึกการเป็นผู้นำ  เป็นผู้ตาม  การทำงานเป็นระบบหมู่  รู้จักการแก้ปัญหา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ และสติปัญญา วันที่ 19 – 21  มกราคม พ. ศ. 2566  ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานหินเขางู  จังหวัดราชบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !