เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อทดสอบทักษะวิชาลูกเสือ ฝึกการเป็นผู้นำ  เป็นผู้ตาม  การทำงานเป็นระบบหมู่  รู้จักการแก้ปัญหา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ และสติปัญญา วันที่ 19 – 21  มกราคม พ. ศ. 2566  ณ ค่ายพนิดาลูกเสือไทย จังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !