การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

   กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการพัฒนาสมรรถนะครู  ด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ สามารถนำทักษะที่ได้จาการพัฒนาไปถ่ายทอดและ เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุม อาคาร ๕๐ ปี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !