“วันรวมพลังเด็กดี V – Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “วันรวมพลังเด็กดี V – Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกขัดเกลาให้นักเรียนมีความเสียสละ ควบคู่กับการเรียนรู้ จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณครูสุทธิรัตน์ ศรีเกษม ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม