การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คุณครูนริศร   กรุงกาญจนา  ผู้ดูแลระบบ  DPA ของโรงเรียน  และคุณครูเชิดศักดิ์   ภักดีวิโรจน์  ตัวแทนกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) และการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ณ ห้องประชุมอาคารวิณิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม