การฉีดวัคซีน Pfizer (เข็ม 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

  วันจันทร์ที่  15 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน  Pfizer (เข็ม 2) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564  โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพรานให้บริการฉีดวัคซีน

    โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร และคณะครู คอยกำกับดูแลและอำนวยความสะดวก  ณ  หอประชุม อาคาร 50  ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์