ค่ายพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ระดับประเทศ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเด็กชายศตายุ สวัสดี และ เด็กชายเก้าตะวัน  ชิวปรีชา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 บ้าน 4 เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ระดับประเทศ” ระหว่างวันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2566 จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี โดยมี ครูสุทธิรัตน์  ศรีเกษม เป็นผู้ประสานงานในการเข้าร่วมกิจกรรม