สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีอาศิรวาทโดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีอาศิรวาท เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการแสดงออก และกระตุ้นให้สนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ 15 – 18  สิงหาคม 2565 ดังนี้
1. กิจกรรมการประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์
2. กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
3. กิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์
4. กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินร่อน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !