การประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่าน video conference โดยผ่านระบบ Google Meet จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี