โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันอาทิตย์ที่  18  มิถุนายน  พ.ศ.  2566  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบหมายให้  นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำครูมัณฑนา  สุทธินัย ครูกัปปิย  เล้าเจริญ  ครูพรศักดิ์  เมืองงาม และครูสุทธิพงษ์  นิ่มนวล เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดย  นางสาวกนกวรรณ  การุญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์  จังหวัดนครปฐม