การประชุมกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม (ส.บ.ม.นฐ.)

      วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม (ส.บ.ม.นฐ.) ณ ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย