การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 18  มีนาคม  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.  2565  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม โดย  นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ณ  ห้องประชุมอาเซียน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม