โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Programme) กิจกรรม I.E.P. Field Trip ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Programme) กิจกรรม I.E.P. Field Trip  ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ บานาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) และตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านการสื่อสารกับเจ้าของภาษา จากประสบการณ์จริง นักเรียนมีนิสัยรักการพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมทั้งฝึกความกล้าแสดงออก สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !