“การแข่งขันว่ายน้ำ Nakhonpathom Swimming Cup”

วันเสาร์ ที่  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “การแข่งขันว่ายน้ำ Nakhonpathom Swimming Cup” ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โดยมี ครูจิรายุ พรมมะ เป็นผู้ฝึกสอน และครูช่อดาว หอมหวล ครูสุนิสา หมั่นกระโทก  เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และครูอัครพล คงใจดี  เป็นผู้ควบคุมทีม

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รุ่นอายุ 11 ปี
1.เด็กชายนัทธพงศ์ สงวนสุด ป.5 (บ้าน 3)  เหรียญเงิน 1 เหรียญ  เหรียญทองแดง 5 เหรียญ
2.เด็กชายติชาพันธ์ ยุระยาตร์ ป.5 (บ้าน 3) เหรียญทองแดง 5 เหรียญ

รุ่นอายุ 12 ปี
1.เด็กชายชยพล เชยชม ป.5 (บ้าน 3) เหรียญทองแดง 1 เหรียญ
2.เด็กชายธรรศ พิมพ์ทอง ป.6 (บ้าน 3) เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ  เหรียญทองแดง 1 เหรียญ
3.เด็กชายณคุณ กิตติภัทรพงษ์ ป.6 (บ้าน 3) เหรียญทอง 2 เหรียญ  เหรียญเงิน 2 เหรียญ  เหรียญทองแดง 2 เหรียญ

รุ่นอายุ  13 ปี
เด็กชายจักรภพ จันทร์นวล  ป.6  (บ้าน 4) เหรียญเงิน 1 เหรียญ  เหรียญทองแดง 1 เหรียญ

รุ่นอายุ 14 ปี
เด็กชายภีรภูมิ  แต้มรุ่งเรือง ม.2 (บ้าน 3)  เข้าร่วมการแข่งขัน

รุ่นทั่วไป
1.เด็กชายธนพัชร์ รักการดี ม.2 (บ้าน 4)  เหรียญทอง 1 เหรียญ  เหรียญเงิน 2 เหรียญ  เหรียญทองแดง 1 เหรียญ
2.เด็กชายชะยางกูร อรุณศรี ม.2 (บ้าน 4) เหรียญทองแดง 2 เหรียญ
3.เด็กชายศิริกร เหนือมณีมงคล ม.3 (บ้าน 4) เหรียญทองแดง 2 เหรียญ
4.นายทัตเทพ รุจิประชากร ม.5 (บ้าน 1) เหรียญเงิน 3 เหรียญ  เหรียญทองแดง 1 เหรียญ
5.นายชมเมือง สิงหากัน ม.6 (บ้าน 4)  เหรียญเงิน 3 เหรียญ  เหรียญทองแดง 1 เหรียญ

สรุป 4 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 22 เหรียญทองแดง