การประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด

          เมื่อวันศุกร์ที่  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ของเด็กชายปารุจ  โกยอัครเดช  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (บ้าน 4)

โดย  นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี  เขต  1  เป็นประธานคณะกรรมการฯ  พร้อมด้วย นายบุญเลิศ  ยิ้มแย้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.ปทุมธานี  เขต  1 นายอภิสิทธิ์  รอดบำเรอ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  นางสาวพรพิมล  ธนะศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 และนางช่อลดา  ทองผิว นักวิชาการศึกษาชำนาญการrพิเศษ  สพป.ปทุมธานี เขต  1

ในการนี้  ครูอาทิตยา  สุขมาก ผู้แทนคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ด้วย โดยทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !