พิธีอศิรวาท เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีอศิรวาท เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !