การประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการก่อนดำเนินการทางวินัย หัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคการสืบสวนข้อเท็จจริงและกฎหมายเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

วันอังคารที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เข้าร่วมการประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการก่อนดำเนินการทางวินัย หัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคการสืบสวนข้อเท็จจริงและกฎหมายเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยวิทยากร นายอุดม อินทรเวศน์วิไล ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM