การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย (Royal Public Administration in Two Kings of Thailand A.D. 1946-2021) พื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ครูจิราพร  โบสิทธิพิเชฎฐ์ ครูรับผิดชอบสถานศึกษาพอเพียง เข้าร่วมการประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย (Royal Public Administration in Two Kings of Thailand A.D. 1946-2021) พื้นที่จังหวัดนครปฐม ของ คณะรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) แบบ Online ผ่านระบบ ZOOM

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เป็นวิทยากร และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย จัดสนทนากลุ่ม (Focus group) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ให้การศึกษาแก่นักเรียนอย่างสืบเนื่อง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับโรงเรียนเป็นอย่างดี