ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับย้ายเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อมีสิทธิ์สอบรับย้ายเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ และชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดประกาศ คลิก ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับย้ายเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ป.๕ คลิก ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับย้ายเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ป.๖ คลิก ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับย้ายเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.๒ คลิก ! เอกสารเพิ่มเติมขั้นตอนการสอบเข้าศึกษา ชั้น ป.๕ และ ม.๑ คลิก ! เอกสารเพิ่มเติมขั้นตอนการสอบเข้าศึกษา ชั้น ป.๖ และ ม.๒ คลิก !