การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2566

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อทดสอบทักษะวิชาลูกเสือ ฝึกการเป็นผู้นำ  เป็นผู้ตาม  การทำงานเป็นระบบหมู่  รู้จักการแก้ปัญหา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ และสติปัญญา วันที่ 17 – 19  มกราคม พ. ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแค้มป์ปิ้ง ตำบลมวกเหล็ก  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี