ฝึกหัดอบรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย ทำนองกรมศิลปากร

          นายธนาทร พุ่มพวง ชั้น ม.๓/๒ บ้าน ๑ นายธนากร พรหมมา ชั้น ม.๓/๒ บ้าน ๔ เข้าร่วมฝึกหัดอบรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย ทำนองกรมศิลปากร โดยมี ครูสิปปกร บุนนาค เป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการฝึกหัดอบรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ – ๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม