การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ตามหอพัก หอนอนนักเรียน และบริเวณอาคารต่างๆ ของโรงเรียน

             วันพฤหัสบดีที่ 16  ธันวาคม พ.ศ. 2564 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ตามหอพัก หอนอนนักเรียน และบริเวณอาคารต่างๆ ของโรงเรียน  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย  และทีมบุคลากรทางการแพทย์ มาให้บริการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับทางโรงเรียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น