การตรวจสุขภาพนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 งานอนามัย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน  ประจำปี  2565 การตรวจในรอบนี้เป็นการตรวจของนักเรียน  กลุ่ม  B  ให้บริการตรวจตา เอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล หาระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจไขมันในเลือด ให้บริการตรวจโดย ศูนย์การแพทย์นวมินทร์ ณ  หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์