การอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

          กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยมีวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นลูกผู้ชายอย่างภาคภูมิ และสร้างพลเมืองดีของชาติ  นักเรียนทุกคนจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ หล่อหลอมบุคลิกภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อปลูกฝังความเป็นสุภาพบุรุษที่มีจิตวิญญาณ Esprit de Corps (ราชวิทย์จิตใจสามัคคี) และพร้อมด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรม  และภูมิฐาน  เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง นักเรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูหอ ในการดูแลรุ่นน้องต่อไป  โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !