การติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์