จัดกิจกรรมสูทกรรม ให้กับลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ (การประกอบอาหาร) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน เพื่อเตรียมตัวเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ณ บริเวณใต้ อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริเวณริมน้ำ